Regulamin SSR

 


R E G U L A M I N
Społecznej Straży Rybackiej
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Społeczna Straż Rybacka zwana dalej „Strażą”, działa na podstawie art. 24, 25 i 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.Nr 21 poz.91 z późniejszymi zmianami.
2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest sprawowanie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie w ścisłym współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką i Policją Państwową oraz innymi jednostkami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.
3. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchniowe wody śródlądowe w obrębie Powiatu na terenach Gmin:


4. Jednostką koordynacyjną działania Straży jest Starosta i Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
5. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda poprzez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.
6. Środki finansowe i wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania zadań kontrolnych zapewnia Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.
7. Siedzibą Społecznej Straży Rybackiej jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku.
8. Do wprowadzenia zmian i poprawek w niniejszym regulaminie jest uprawniona Rada Powiatu z urzędu lub na wniosek Starosty jak również na wniosek Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.

II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ.

§ 2

1. W skład Społecznej Straży Rybackiej wchodzą
- Komendant Powiatowy,
- Strażnicy SSR
2. Komendant Powiatowy składa właściwemu Staroście, okresowe sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej, uwzględniając w szczególności:
- organizację straży i stan wykonania kontroli,
- aktualną sytuację dotyczącą zakresu występowania kłusownictwa rybackiego,
- współpracę Społecznej Straży Rybackiej z Państwową Strażą Rybacką, Policją Państwową oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi, zainteresowanymi organizacjami społecznymi a także uprawnionymi do rybactwa.
3. Na czele Społecznej Straży Rybackiej stoi Komendant Powiatowy podległy Komendantowi Okręgowemu Społecznej Straży Rybackiej.
4. Komendantów Powiatowych powołuje Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w porozumieniu z właściwym Starostą.
5. Komendanci Powiatowi Oraz Strażnicy Społecznej Straży Rybackiej podlegają bezpośrednio Komendantowi Okręgowemu Społecznej Straży Rybackiej.

§ 3

1. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 21 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na pełnienie obowiązków strażnika,
- nie była karana,
- została przeszkolona i dopuszczona do służby kontrolnej.

§ 4

1. Społeczna Straż Rybacka współpracuje z Państwową Strażą Rybacką, Strażą Ochrony Przyrody, Strażą Leśną i Łowiecką, Policją Państwową i innymi jednostkami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.
2. Strażnicy mogą działać samodzielnie, w patrolu własnym lub utworzonym wspólnie z Państwową Strażą Rybacką Strażą Ochrony Przyrody Policją Państwową Strażą Leśną lub Łowiecką oraz innymi jednostkami i organizacjami współpracującymi.

III PODSTAWOWE OBOWIĄZKI I PRAWA STRAŻNIKÓW SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

§ 5

Do obowiązków Komendanta Powiatowego należy:
1. Kierowanie całokształtem spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej w Starostwie Powiatowym Warszawa Zachód a w szczególności w zakresie:
- opiniowania kandydatów na strażników SSR,
- nadzorowanie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej w powiecie Warszawa Zachód..
- szkolenie strażników w zakresie przestrzegania przepisów prawa i regulaminów połowu oraz innych zmian w zakresie zezwoleń na uprawianie rybactwa,
- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie właściwego sporządzania wniosków o ukaranie przez SSR,
- opracowywanie planów i harmonogramów działania Społecznej Straży Rybackiej.
- kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania.
- organizowanie współpracy z kierownictwem Państwowej Straży Rybackiej, Policji Państwowej i innymi jednostkami w zakresie:
- przeprowadzania wspólnych kontroli.
- organizowania wspólnych szkoleń strażników,

§ 6

Do obowiązków strażnika należy:
1. kontrolowanie uprawnionych do rybactwa w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
2. kontrolowanie osób uprawiających połów ryb w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
3. w czasie wykonywania czynności kontrolnych noszenie odznaki Społecznej Straży Rybackiej.
4. uczestnictwo w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez Komendanta Okręgowego lub Powiatowego,
5. wyznaczone zadania wykonywać z zachowaniem bezpieczeństwa oraz według wskazanych zaleceń.
6. kontrola czystości wód i ujawnianie sprawców zanieczyszczenia
7. sporządzanie po zakończeniu służby szczegółowych notatek służbowych i urzędowych oraz przekazywanie Komendantowi szczególnie ważnych spostrzeżeń,
8. branie Udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań,
9. dbać o ochronę mienia państwowego i społecznego oraz o powierzony sprzęt i materiały.
10. postępować zgodnie z zasadami praworządności, kulturalnego zachowania, działać wnikliwie i skutecznie.
11. strażnik jest zobowiązany ściśle przestrzegać przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie
12. w czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik Społeczne j straży Rybackiej ma prawo i obowiązek noszenia odznaki SSR i legitymacji SSR wydanej przez Starostę.
13. strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

IV. POSTĘPOWANIE STRAŻNIKA W CZASIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH.
§ 7

1. Podczas wykonywania kontroli strażnik obowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać na jej żądanie legitymację Strażnika SSR,
3. W razie uzasadnionej potrzeby podjęcia dalszych czynności wyjaśniających wobec osoby kontrolowanej, strażnik wzywa tę osobę do dobrowolnego udania się do najbliższego Posterunku Policji, jednocześnie informując o przysługujących mu prawach.

§ 8

W czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik Społecznej Straży Rybackiej jest uprawniony do:
- kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu
- kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb oraz przedmiotów służących do ich połowu,
- zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadkach niemożności ustalenia ich posiadacza
- odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa a przedmioty należy zabezpieczyć.

§ 9

1. W wypadku odebrania ryb i raków lub minogów od osoby kontrolowanej strażnik w wydanym jej pokwitowaniu powinien wyszczególnić ogólną masę ryb raków lub minogów z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, strażnik powinien podać ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określić orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie w pokwitowaniu, że masa ryb została określona szacunkowo.
2. Odebrane lub porzucone ryby, raki lub minogi strażnik jest obowiązany przekazać za pokwitowaniem właściwemu uprawnionemu do rybactwa. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy nie ma możliwości szybkiego oddania ryb uprawnionemu do rybactwa, dla zapobieżenia ich zepsuciu strażnik może przekazać za pokwitowaniem odebrane ryby odpowiedniej jednostce gospodarki uspołecznionej w celu ich dalszego zagospodarowania.
3. Jeżeli zważenie ryb w momencie odebrania nie było możliwe strażnik jest obowiązany dokonać komisyjnego ważenia tych ryb przed ich przekazaniem.
4. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe względnie objęte przepisami o ochronie przyrody ryby i raki, jeżeli są żywe, strażnik powinien niezwłocznie wpuścić do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. Fakt wpuszczenia do wody tych ryb i raków strażnik jest obowiązany odnotować w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej. Jeżeli wspomniane wyżej ryby i raki są śnięte, strażnik wykonuje czynności, o których mowa w ustępie 1, 2 i 3.
5. Odebrane ryby, raki i minogi nie nadające się do spożycia strażnik powinien z zachowaniem czynności, o których mowa w ust. 1-4 przekazać na paszę lub komisyjnie zniszczyć.

§ 10

1. W wypadku odebrania osobie kontrolowanej przedmiotów służących do połowu ryb, strażnik w wydanym pokwitowaniu jest obowiązany określić rodzaj, liczbę oraz inne charakterystyczne cechy tych przedmiotów.
2. Odebrane, porzucone lub znalezione bez ujawnienia sprawcy przedmioty oraz sprzęt służący do połowu ryb jest obowiązany zabezpieczyć i niezwłocznie zdać do magazynu Społecznej Straży Rybackiej.

§ 11

Pokwitowanie, o którym mowa w § 8 i 9, strażnik sporządza w 3 egzemplarzach, z tym, że oryginał otrzymuje osoba kontrolowana a 2 kopie załącza do notatki służbowej.

§ 12

1. W przypadku rażącego naruszenia ustawy o rybactwie śródlądowym, strażnik obowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej i urzędowej, które niezwłocznie przekazuje Komendantowi.
2. Do notatki służbowej należy dołączyć kopie pokwitowań na odebrany sprzęt~ dokumenty i ryby
3. Wniosek o ukaranie sporządza i podpisuje a następnie przekazuje do Kolegium d/s Wykroczeń lub Prokuratury, Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej
4. W przypadku naruszenia przepisów regulaminu połowu ryb przez członków zrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim, mogą być kierowane wnioski o ukaranie do rzeczników dyscyplinarnych PZW.

VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ STRAŻNIKÓW.

§ 13

1. Szkolenie” strażników organizuje Komendant Powiatowy, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Komendanci zapewniają udział w szkoleniu odpowiednich wykładowców.
3. W szkoleniach mogą brać udział również strażnicy Państwowej Straży Rybackiej, Straży Ochrony Przyrody, Straży Leśnej lub Łowieckiej oraz wszystkie inne służby kontrolne współpracujące ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

VII. WSPÓŁPRACA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ Z PAŃSTWOWYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI ORAZ UPRAWNIONYMI DO RYBACTWA.
§ 14

Współpraca Społecznej Straży Rybackiej z państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz uprawnionymi do rybactwa polega w szczególności na:
1. Opracowywaniu wspólnie z Państwową Strażą Rybacką okresowych planów kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
2. Informowaniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej o wynikach wykonanych czynności kontrolnych i zabezpieczających przez strażników Społecznej Straży Rybackiej.
3. Podporządkowaniu się strażników Społecznej Straży Rybackiej podczas wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających poleceniom strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
4. Udzielaniu sobie pomocy przez strażników Państwowej Straży Rybackiej i Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania czynności kontrolnych i zabezpieczających a szczególnie w wypadkach zagrożenia, czynnej napaści lub bezprawnego zamachu na życie.
5. Organizowaniu przez Komendanta Okręgowego Społecznej Straży Rybackiej wspólnych szkoleń z Państwową Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
6. Organizowaniu wspólnych działań prewencyjnych.
7. Wymianie informacji w zakresie regulaminów połowów oraz innych zmian w zakresie wydawanych zezwoleń na uprawianie rybactwa.